Vnitřní řád školní jídelny

Úvodní stránka > Jídelna > Vnitřní řád školní jídelny

Mateřská škola Borohrádek, příspěvková organizace
HUSOVA 530, 517 24  BOROHRÁDEK
www.msboro.cz, IČO: 75015676, tel.: 739 098 119

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny. Školní jídelna zajišťuje stravování řádně zapsaných dětí a stravovaných zaměstnanců školy. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro zákonné zástupce.

Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a novelizací vyhlášky s účinností od 18. 1. 2023
 • vyhláškou č. 272/2021 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravování služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů.

Jídelníček je vždy sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování výživových norem u sledovaných potravin a v rozsahu dle § 4 odst. 3 a 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Jídelníček je vyvěšen na nástěnkách v šatnách každé třídy a dále pak na webových stránkách školy. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), jsou na jídelním lístku uváděny alergeny dle seznamu. Na nástěnkách a na webových stránkách školy je seznam alergenů zveřejněn. Jednotlivé alergeny jsou očíslovány a tato čísla jsou pak uvedena za pokrmem v jídelním lístku.  Dietní stravu v současné době jídelna nepřipravuje.

Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců dětí

 1. Děti mají právo stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona. Mají právo na kvalitní a vyvářenou stravu.
 2. Děti se chovají slušně, dodržují pravidla kulturního chování a stolování, respektují pokyny pedagogů, vedoucí školní jídelny a kuchařky.
 3. Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy, v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti či podnětu se mohou obrátit na nadřízený nebo kontrolní orgán poskytovatele s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti.
 4. Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit z obědů, respektovat dobu odhlašování obědů a dodržovat termíny splatnosti úplaty za školní stravování.

Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny je stejný jako školní kuchyně, od 6.30 do 15.00 hodin v provozních dnech MŠ. V jednotlivých třídách se vydávají a konzumují tři jídla denně – přesnídávka, oběd a svačina.

Výdej přesnídávky   8.30  –  9.00 hodin
Výdej oběda 11.30 – 12.15 hodin
Výdej odpolední svačiny 14.00 – 14.30 hodin
 • Pitný režim zajišťuje mateřská škola po celý den.
 • Ovoce a zelenina je dětem podáváno formou ovocných a zeleninových táců.
 • Dozor a bezpečnost dětí při stravování je zajištěn učitelkami MŠ v jednotlivých třídách.

Cena stravného:

norma

norma (děti s odloženou školní docházkou)

přesnídávka   12,00 Kč   přesnídávka 12,00 Kč    
oběd   27,00 Kč   oběd 30,00 Kč    
svačina     9,00 Kč   svačina   9,00 Kč    
celkem   48,00 Kč   celkem 51,00 Kč    
             
Cena celý den  48,00 Kč   Cena celý den 51,00 Kč    
Cena po obědě  39,00 Kč   Cena po obědě 42,00 Kč    
       
Cena zaměstnanci    35,00 Kč (10,00 Kč z FKSP )    
Školné činí 400,00 Kč      

Přihlášení ke stravování:

Strávník je přihlášen na školní rok po předání vyplněné přihlášky ke stravování.

Odhlašování stravy:

Odhlášky se přijímají do 7.00 hodin téhož dne. Tato změna musí být nahlášena do odhlašovacích sešitů (v šatnách dětí), e-mailem (stravovani@msboro.cz), nebo telefonicky vedoucí stravování na č. 777 483 785 do kuchyně (k dispozici je nepřetržitě záznamník). Pokud rodiče nahlásí změnu jinak – neručíme za to, že tato změna bude provedena.

Pokud dítě není odhlášeno:

 • Z odpolední svačiny – je možno tuto svačinu odebrat, ale pouze svačinu originál zabalenou např. mléčné výrobky.
 • Z oběda – první den nemoci dítěte je možnost odebrání oběda do jídlonosiče (ne do skleněných nádob) od 11.10 – 11.20 hodin, jinak je oběd rozdán ostatním dětem v MŠ.
 • Jestliže je dítě neomluveno, oběd je dále započítáván.

Stravné se platí bezhotovostně na účet školy 181332062/0300. Pouze ve výjimečném případech a po domluvě s vedoucí školní jídelny je možné zaplatit stravné v hotovosti v předem určených dnech v kanceláři vedoucí školní jídelny.

V Borohrádku, dne 1. 4. 2023
Mgr. Eva Musilová, ředitelka školy

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace