GDPR

Mateřská škola Borohrádek, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje svých zaměstnanců, dětí, jejich zákonných zástupců a dalších osob, které přijdou se školou do styku v rámci plnění činností školy. Osobní údaje škola získává přímo od subjektu údajů, případně vznikají v rámci realizace její činnosti (např. docházka dětí). Osobní údaje škola zpracovává pro plnění právní povinnosti dle zákona 561/2004 Sb. školský zákon a souvisejících právních předpisů a pro plnění úkolů ve veřejném zájmu ve smyslu článku 6 odstavce 1. písmene e) nařízení EP a Rady EU 216/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje může škola použít pouze pro vedení školní dokumentace, organizaci školních či mimoškolních akcí a pro jiné účely související s běžným provozem školy. V zákonem stanoveném rozsahu předává škola osobní údaje též kontrolním, dozorčím a metodickým orgánům jako například MŠMT, ČŠI (např. údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte dle vyhlášky 364/2005 Sb.,  evidence úrazů dle vyhlášky 64/2005 Sb. a další).

Osobní údaje, které škola zpracovává nad rámec svých zákonných povinností, získává od subjektů údajů na základě souhlasu. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je striktně dobrovolným aktem a součástí souhlasu je i informace o účelu a době použití osobních dat.

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona: školní matrika, doklady o přijímání dětí, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování, třídní kniha, záznamy z pedagogických rad, kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky.

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů: podněty pro jednání OSPOD, podklady dětí pro vyšetření v PPP, SPC.

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu: seznamy dětí na akcích školy, seznamy dětí na soutěžích, jména osob, které budou na pověření o předávání dětí z MŠ, kontakt na zákonné zástupce (není-li shodný s adresou dítěte), fotografie za účelem propagace školy, zveřejnění výtvarných a obdobných děl dětí na výstavách a přehlídkách.

Na školu je možné se k uplatnění vlastních práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, emailem na adrese reditelka@msboro.cz nebo na adrese pověřence nebo poštou na adresu Mateřská škola Borohrádek, Husova 530, 517 24 Borohrádek. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Škola, jako orgán veřejné moci a veřejný subjekt, zřídila pro zajištění ochrany osobních údajů a udržování standardů kvality a bezpečnosti při zpracování personálních dat funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů. Na pověřence je možné se obrátit v případě jakýchkoliv nejasností dotazů či stížností v oblasti ochrany osobních dat.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Jana Mervartová (Telefon: 494 534 674, e-mail: poverenec@mervartova.cz).

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace