Přijetí do MŠ

Úvodní stránka > Přijetí do MŠ

Zápis do Mateřské školy Borohrádek pro školní rok 2021/2022

Zápis do MŠ Borohrádek se uskuteční ve dnech od 4. května do 11. května 2021. Žádost je možno podat po celý týden níže uvedenými způsoby. Osobně lze žádost podat pouze v těchto termínech a časech: 

v úterý 4. 5. 2021 od 9:00 do 11:30 hodin a v úterý 11. 5. 2021 od 10:00 do 12:00 hodin bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost lze podat následujícími způsoby:

 • osobním podáním ve škole (v případě osobního podání přijde s žádostí pouze jeden ze zákonných zástupců dítěte v úterý 4. 5. 2021 od 9:00 do 11:30 hodin nebo v úterý 11. 5. 2021 od 10:00 do 12:00 hodin nebo po předchozí telefonické domluvě na čísle: 777 509 680),
 • do datové schránky školy (nydupdn),
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý email) na emailovou adresu: reditelka@msboro.cz,
 • zasláním poštou na adresu MŠ Borohrádek, Husova 530, 517 24 Borohrádek.

 Žadatel musí doložit:

 • vyplněnou žádost o přijetí do MŠ (ke stažení na webu v sekci „Přijetí do MŠ“),
 • rodný list dítěte (v případě podání distančním způsobem stačí pro doložení rodného listu jeho prostá kopie),
 • doložení řádného očkování dítěte (formulář je součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání - ke stažení na webu v sekci "Přijetí do MŠ" - neplatí pro děti, které budou plnit povinnost předškolního vzdělávání tj. děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let,
 • občanský průkaz zákonného zástupce

Další informace

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k jejich odstranění. Poskytne žadateli přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší.

Přidělení registračního čísla:

Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí. V případě, že využijete distanční podání žádosti, bude Vám po její registraci přidělené registrační číslo zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o přijetí do MŠ.

Možnost nahlédnutí do spisu:

Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Možnost vyjádřit se k podkladům budete mít před vydáním rozhodnutí o přijetí do MŠ dne 24. 5. 2021 v době od 9:00 – 15:00 hodin v kanceláři ředitelky školy, Husova 530, Borohrádek.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn 28. 5. 2020 na dveřích budovy MŠ a na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí  datovou schránkou nebo poštou.

 

Zákonní zástupci, získají přihlášku přímo v mateřské škole (po předchozí telefonické domluvě na čísle 777 509 680), vytisknou si ji z webových stránek nebo lze přihlášu zaslat i emailem. 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BOROHRÁDEK                                            PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Ředitelka mateřské školy stanovuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, podle nichž postupuje při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, v platném znění. Jejich účelem je pro případ vyššího počtu žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než je mateřská škola oprávněna přijmout, stanovit pravidla pro přijetí dětí.

 

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Borohrádek, budou přednostně přijímány:

1. Děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně 3 let věku, s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Borohrádek (podle věku od nejstarších po nejmladší).

2. Děti s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Borohrádek podle věku od nejstarších po nejmladší, které nejdéle k 31. 12. 2021 dovrší 3 let.

3. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích, které do 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku - podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně pátého roku věku. Zákonní zástupci jsou povinni zapsat tyto děti do mateřské školy.

 

V případě shody stejného data narození dítěte rozhodne losování.

Děti budou přijímány do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let, se počet přijímaných dětí bude snižovat.

 

V Borohrádku 1. 4. 2021

Mgr. Eva Musilová, ředitelka školy

Soubory ke stažení:

Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:

 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě
  v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
 • doporučení školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním
  postižením

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace