Přijetí do MŠ

Úvodní stránka > Přijetí do MŠ

Zápis do Mateřské školy Borohrádek pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na zápis do Mateřské školy Borohrádek, který se bude konat ve čtvrtek 4. května 2023. Žádost je možno podat od 8:00 - 15:30 hodin v budově školy.

Žadatel musí doložit:

 • vyplněnou žádost o přijetí do MŠ (ke stažení na webu v sekci „Přijetí do MŠ“)
 • rodný list dítěte
 • doložení řádného očkování dítěte (formulář je součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání - ke stažení na webu v sekci "Přijetí do MŠ" - neplatí pro děti, které budou plnit povinnost předškolního vzdělávání tj. děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 pěti let
 • občanský průkaz zákonného zástupce

 Správnost údajů o spádovosti trvalého pobytu dítěte ověří ředitelka na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Další informace

 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 • V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k jejich odstranění. Poskytne žadateli přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší.

Přidělení registračního čísla:

Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých/nepřijatých dětí.

Možnost nahlédnutí do spisu:

Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Možnost vyjádřit se k podkladům budete mít před vydáním rozhodnutí o přijetí do MŠ dne 24. 5. 2023 v době od 9:00 – 15:00 hodin v kanceláři ředitelky školy, Husova 530, Borohrádek.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn 30. 5. 2023 na dveřích budovy MŠ a na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.

 Zákonní zástupci, získají přihlášku přímo v mateřské škole (po předchozí telefonické domluvě na čísle 777 509 680), vytisknou si ji z webových stránek nebo lze přihlášu zaslat i emailem. 

 KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BOROHRÁDEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Ředitelka mateřské školy stanovuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, podle nichž postupuje při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, v platném znění. Jejich účelem je pro případ vyššího počtu žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než je mateřská škola oprávněna přijmout, stanovit pravidla pro přijetí dětí.

Kritéria přijímání dětí pro školní rok 2023/2024:

 1. Děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou nejméně 3 let věku, s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Borohrádek (podle věku od nejstarších po nejmladší).
 2. Děti s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Borohrádek podle věku od nejstarších po nejmladší, které nejdéle k 31. 12. 2023 dovrší 3 let věku.
 3. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích, které do 31. 8. 2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku - podle věku od nejstarších po nejmladší.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou nejméně pátého roku věku. Zákonní zástupci jsou povinni zapsat tyto děti do mateřské školy.

 V případě shody stejného data narození dítěte rozhodne o jeho přijetí losování.

 V Borohrádku 10. 3. 2023

Mgr. Eva Musilová, ředitelka školy

Soubory ke stažení:

Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:

 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě
  v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
 • doporučení školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním
  postižením

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace