KARANTÉNA - třída Sovičky

Úvodní stránka > Aktuality > KARANTÉNA - třída Sovičky

Informace pro zákonné zástupce dítěte, které přišlo do kontaktu s osobou s laboratorně potvrzeným onemocněním COVID-19

 V průběhu docházky do školy/školského zařízení přišlo Vaše dítě do rizikového kontaktu s osobou, která má laboratorně potvrzenou diagnózu onemocnění COVID-19 (jedná se o dny 16. 12. a 17. 12. 2021).

 O uvedené skutečnosti budete nejdříve informováni automaticky zaslanou SMS. Uvedené může nastat i v případě dětí, které podstoupily očkování ve stanoveném rozsahu, nebo jsou v tzv. ochranné lhůtě (180 dní od prodělání onemocnění).

Následně vyplňte formulář sebetrasovaní na https://trasovani.mzcr.cz/rizikovy (kód a PIN zaslaný na školou uvedené telefonní číslo je platný 6 hodin), kde si sami vystavíte e-žádanku na PCR test.

Sebetrasovací formulář vyplňte i v případě, že Vaše dítě podstoupilo očkování nebo prodělalo onemocnění před 180 dni. Uvedená skutečnost bude po vyplnění údajů ověřena v centrální databázi. Za splnění stanovených podmínek nebude u dětí s podstoupeným očkováním nebo prodělaným onemocněním, pokud nemají žádné příznaky onemocnění COVID‑19, nařízena karanténa.  

 V případě, že se Vám nepodaří vyplnit formulář sebetrasování budete telefonicky kontaktováni ze strany pracovníka CALL-CENTRA nebo KHS.

 V rámci ochrany veřejného zdraví je nezbytné bezprostředně zajistit karanténu Vašeho dítěte, omezit jeho styk s ostatními osobami a kontaktovat ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte s informací o nařízené karanténě a konzultace zdravotního stavu a případné preventivní léčby.

Karanténa se nenařídí

Pokud Vaše dítě již prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterého uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné klinické příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.  

Karanténa nebude Vašemu dítěti nařízena též v případě, že již podstoupilo očkování proti onemocnění COVID-19 a má vystavený národní certifikát o provedeném očkování, s tím, že u očkování uplynulo

 • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nemá žádné příznaky onemocnění COVID‑19.

Z tohoto důvodu proto není ani povinností Vašeho dítěte podstoupit RT-PCR test.

Vždy je třeba, aby byla daná lhůta 14 dnů splněna k datu rizikového kontaktu.

I přes nenařízenou karanténu je v následujících 14 dnech nezbytné hlídat zdravotní stav dítěte a v případě projevu klinických příznaků onemocnění kontaktovat ošetřujícího lékaře a podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

 Karanténa je nařizována v minimální délce 7 dnů od data posledního rizikového kontaktu s osobou, u níž byla prokázána nákaza koronavirem. V průběhu karantény je POVINNOST podstoupit RT-PCR test, a to nejdříve 5. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 V případě negativity RT-PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 se nejdříve po uplynutí 7 dnů karanténní opatření ukončí.

 • V případě, že se v době nařízeného karanténního opatření v době po provedení RT-PCR testu s negativním výsledkem objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, je třeba kontaktovat ošetřujícího lékaře za účelem provedení dalšího RT-PCR testu, v průběhu karantény tedy již v pořadí druhého.
 • V případě pozitivity testu se pak nařizuje domácí izolace v délce (minimálně) 14 dnů ode dne odběru (provedeného RT-PCR testu).
 • V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření po 14 dnech od posledního dne kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
 • RT-PCR test je hrazen zdravotní pojišťovnou (za předpokladu, že má dítě zdravotní pojištění v České republice).

 Oznámení výsledku testů

Formou SMS zaslanou konkrétní laboratoří.

 

Po celou dobu karantény:

 • je Vaše dítě povinno podrobit se karanténě, zdržovat se pouze v místě nahlášeného trávení karantény a omezit styk s ostatními osobami;
 • je nezbytné vykonávat činnosti tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo, zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností těsnému osobnímu kontaktu s ostatními osobami;
 • je nezbytné sledovat zdravotní stav dítěte a v případě jakékoli změny, zejména kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, kloubů, zažívacích obtížích, ztráty chuti a čichu, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktovat pediatra;
 • je důležité dodržovat základní hygienická pravidla, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70% alkoholu nebo dezinfekční prostředek s virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku;
 • se doporučuje provádět průběžně ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku;
 • informovat o nařízené karanténě zdravotnické pracovníky (při veškerých nezbytných lékařských ošetřeních, při přijetí do lůžkových zdravotnických zařízení apod).

 

Karanténa ve vztahu k ostatním osobám ve společné domácnosti (rodiče, prarodiče a další)

Na osoby žijící ve společné domácnosti s dítětem či jinou osobou, které je nařízena karanténa, se povinnost karantény nevztahuje.

Nezbytné je však sledovat svůj zdravotní stav a v případě klinických příznaků daného onemocnění (teplota, zimnice, kašel, rýma, bolest kloubů, svalů, ztráta čichu či chuti, zažívací problémy atd.) kontaktovat ošetřujícího praktického lékaře.

Shora uvedené postupy je nezbytné začít bezodkladně dodržovat.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci jsou uvedeny na webových stránkách Státního zdravotního ústavu (SZÚ Praha):

http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci

 

Základní osobní údaje Vašeho dítěte (jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště) byly předány KHS Královéhradeckého kraje za účelem evidence rizikových kontaktů.

 

Děkujeme Vám tímto za spolupráci a dodržování nezbytných opatření s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění na další vnímavé osoby!

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

 

Pro případné dotazy využívejte zásadně trvale sledovaný e-mail: koronavirus@khshk.cz

 

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace