Projektové dny

Úvodní stránka > Projekty > Projektové dny

Projektové dny

Název projektu: Projektové dny

Program: Etická výchova ve školách

Popis realizace projektu:

Cílem projektu je přispět k pozitivnímu klimatu školy, aktivně zapojit rodiče do chodu školy, předcházet konfliktům, učit se správné komunikaci, rozvíjet prosociální cítění, vytvářet přátelské vztahy mezi učitelkami a rodiči dětí. Jedním z cílů učitelek naší mateřské školy je uskutečňovat výchovu a vzdělávání v takovém prostředí, na které se děti těší, kde se cítí bezpečně a učí se vše, co potřebují pro život. Učitelky se snaží děti co nejlépe uvádět do lidského společenství, dávat jim pocit pohody a štěstí, lásky a bezpečí. K těmto pocitům je třeba vytvářet ve škole pozitivní klima a příjemnou atmosféru čehož se snažíme docílit mimo jiné také vzájemnou tolerancí a učení se prosociálnímu chování. Etická výchova zlepšuje sociální klima ve třídách a škole, ale také vytváří prostředí pro úspěšnou inkluzi a nabízí formy práce pro začleňování cizinců.

Celý projekt je zpracován tak, aby děti, učitelé a rodiče mohli prožít přímo ve třídě nebo i mimo ni vlastní zkušenost - tímto zážitkem vše teprve začíná, protože děti jsou motivovány k přenosu zkušeností do běžného života. Projektové dny umožňují zažít úspěch i radost, mít dobrý pocit z vlastní práce, ale těšit se i ze společných prožitků s rodiči a učiteli na jednom místě. PROJEKTOVÉ DNY - během roku organizujeme projektové dny pro rodiče, protože vnímáme důležitost spolupráce se zákonnými zástupci děti, chceme rodiče motivovat k větší spolupráci se školou a tím podpořit zdravé klima školy a důvěru v partnerství "škola a rodina". Projektové dny jsou zaměřeny na tradice a zvyky naší obce, ale i kultury naší republiky. Chceme v rodičích a dětech prohlubovat a kultivovat mravní vnímání, cítění a prožívání. V projektových dnech budou děti, rodiče i učitelé pracovat na kreativních výrobcích, výzdobě školy, děti si vytvoří batikovaná trička jako identifikační prostředek se školou, uspořádáme zahradní piknik, kde se sejde celá škola. Přínos pro KHK: budeme rádi, když z naší školy budou děti vstupovat do života s uvedenými hodnotami, které uplatňujeme napříč naší školou. Etická výchova by měla dětem pomoci k tomu, aby si na danou problematiku vytvořily vlastní názor a dle něj si osvojily přiměřený postoj. Účelem tedy není děti o etických zásadách pouze informovat, ale ponechat jim dostatek prostoru pro utváření morálního jednání.

Hlavním cílem projektu bylo a stále je podpořit klima školy a zapojit rodiče do dění ve škole. Během projektových dnů, které jsme organizovali v závislosti na ročním období, jsme navázali spolupráci s rodiči dětí. Spolupráce dětí, rodičů a učitelek vedla k prohloubení vztahů v rámci tříd i školy. Zpětnou vazbou od rodičů bylo, že se v MŠ cítí dobře, nebojí se projevit svůj názor a jsou nám partnery při společném plánování podobných akcí. Pomůcky na výtvarnou a kreativní tvorbu mají trvalý charakter a proto je budeme v MŠ využívat po několik let. Padák a podsedánky využíváme aktivně během celého školního roku. Slouží nejen k rozvoji hrubé motoriky, ale i k relaxačním chvilkám, které navozují pocit pohody a příjemnou atmosféru ve třídě.

Realizace projektu: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2020

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace