Bez práce nejsou koláče

Úvodní stránka > Projekty > Bez práce nejsou koláče

Za podpory finanční dotace od Škoda Auto jsme měli možnost realizovat projekt Bez práce nejsou koláče.

Popis projektu:
Podporu polytechnické výchovy vnímáme, jako důležitou pomoc při rozvoji a poznávání v oblasti technického vzdělávání. Prolínáním a prohlubováním všech vzdělávacích oblastí podle RVP PV, na základě situačního a prožitkového učení, pomocí konkrétního vybavení probouzíme v dětech zvídavost, zájem o učení, tvořivé myšlení i radost z objevování. Technickým vzděláváním posilujeme a podporujeme u dětí kladný vztah k práci, kooperativní dovednosti, osvojení si práce s nástroji, nářadím a pomůckami. Pracovní výchova v mateřské škole proniká všemi činnostmi dítěte a je prvním stupněm přípravy dítěte na práci.

Cíl projektu a jeho zdůvodnění:
Hlavním cílem projektu je rozvoj dětí v oblasti technického vzdělávání, rozšiřování a prohlubování smyslového vnímání, pracovních dovedností, tvořivosti a smyslu pro spolupráci a vzájemnou pomoc. U dětí se formují základní morální vlastnosti jako je pocit odpovědnosti, cílevědomosti, pracovní odvahy a sebekázně. 
Důvodem realizace tohoto projektu je položit základy činnostem podporující technické vzdělání již u dětí předškolního věku. Předškolní věk má zásadní vliv na rozvoj technického a senzomotorického myšlení. Vhodně vedená polytechnická výchova děti pozitivně formuje a povzbuzuje jejich touhu vytvářet konkrétní hodnoty. Objevujeme s dětmi svět pomocí hmatu, sluchu a zraku. Manipulace s hmatatelnými předměty u nich rozvíjí motoriku, zručnost, tvořivost a fantazii. Prostřednictvím polytechnické výchovy:
rozvíjíme znalosti a dovednosti v technickém prostředí
pomáháme vytvářet a fixovat správné pracovní návyky
posilujeme zájem o technické obory a podporujeme touhu tvořit

Projekt je určen:
Projekt je určen všem dětem z Mateřské školy Borohrádek. Projekt má dlouhodobý charakter. Plně vybavená polytechnická místnost bude sloužit po několik generací. Naším přáním je, aby možnost učit se pracovním dovednostem již v předškolním věku vedlo k osvojení jednoduchých pracovních postupů potřebných pro život. 
Projekt je realizovaný v několika rovinách:

1. Oblast práce s materiálem
Do této oblasti zahrnujeme práci s keramickou hlínou, textilem, různými hmotami, dřevem a příslušným nářadím. Děti rozvíjí představivost a fantazii, zručnost, procvičí si různé pracovní postupy. U pracovních ponků (hoblic) se učí měřit, řezat, zatloukat, tahat hřebíky. Po procvičení těchto jednotlivých úkonů si vyrobí i konkrétní výrobky (ptačí budka, bedýnka aj.). Po pracovních činnostech si místo uklidí a roztřídí odpadní materiál do koše. Práce s textilem zahrnuje např. výrobu šitého výrobku jednoduchým stehem. Děti si vymyslí produkt, nakreslí plánek a podle pracovního postupu vytvoří např. velikonoční vajíčko z filcu. Kromě nářadí dětem připravujeme pestré materiály, které mohou využít pro tvořivou práci. Využíváme dřevo a dřevěný odpad přímo z MŠ (rozbité dřevěné materiály, které lze rozřezat nebo znovu opravit), z okolního prostředí (špalky, větvičky z lesa a okolí), z místních truhláren. Máme ověřeno, že tento materiál můžeme velmi dobře využít pro aktivity zatloukání, řezání, smirklování, lepení, natírání, apod. V polytechnické místnosti seznamujeme děti s různými dalšími materiály, které děti kombinují při realizaci vlastních nápadů.

2. Práce se stavebnicemi
Do této oblasti řadíme činnosti hlavně technického rázu – pracovní technické postupy, nabídka činností v koutku kostek, seznamování s různými typy stavebnic, výroba plánů, návodů, podpora předmatematické gramotnosti.

3. Oblast práce pěstitelské
Nákup mobilních zahrádek a mobilních truhlíků nám umožnil zrealizovat pěstování různých druhů rostlin (pokojové květiny, osivo, zelenina) v prostředí MŠ. Děti si prakticky vyzkouší celý průběh pěstování – od přípravy zeminy, manipulace se zeminou, příprava truhlíků, drenáž, setí a sázení, zalévání a následná péče o rostliny nebo pletí. V průběhu projektu budou mít děti možnost vidět vývojové fáze rostlin, pomocí mikroskopů a lupy mohou zkoumat a porovnávat se přírodu během celého roku. 
4. Oblast práce s orientací na přírodu
S dětmi realizujeme procházky a krátké túry do lesa za účelem pozorovat přírodu. Pomocí obrazových materiálů děti hledají stejné rostliny nebo stromy. Využívají lupy a soupravy pro zkoumání rostlin, ale i drobného hmyzu.

Uvědomujeme si, že hotový, dokončený výrobek nemusí být to, co děti na práci láká nejvíce. Děti samy pracují spíše pro samotnou činnost, která je jejich hlavním cílem – než pro splnění úkolu a vytvoření cílového výrobku. Do polytechnické místnosti jsme také doplnili židle a stoly, aby některé aktivity, které děti nedělají ve stoje a vyžadují sezení (lepení, šití), mohly děti pohodlně zkoušet. Děkujeme za možnost nadstandardně vybavit naši školu věcmi a pomůckami na rozvoj pracovních činností.

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace