KARANTÉNA - Medvíďata (návrat do MŠ 25. 1. 2021)

Úvodní stránka > Aktuality > KARANTÉNA - Medvíďata (návrat do MŠ 25. 1. 2021)

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ ZE TŘÍDY MEDVÍĎATA Z KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE KHK

Informace pro zákonné zástupce dítěte, které přišlo do kontaktu s osobou s prokázaným onemocněním COVID-19

V průběhu docházky do školy/školského zařízení přišlo Vaše dítě do rizikového kontaktu s osobou, která má laboratorně potvrzenou diagnózu COVID-19.
V rámci ochrany veřejného zdraví je nezbytné bezprostředně zajistit domácí karanténu, omezit styk s ostatními osobami, kontaktovat ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte a vyčkat na kontakt příslušného pracovníka CALL-CENTRA MZ.
Pokud Vaše dítě již prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a zůstává bez příznaků, se po dobu 3 měsíců po prodělání onemocnění nedoporučuje opakování PCR testu a není nutné mu nařizovat karanténu v případě kontaktu s covid-19 pozitivní osobou (v případě výskytu klinických příznaků odpovídajících onemocnění covid-19 je nezbytné vyloučit jinou etiologii a ev. zvážit nové testování SARS-CoV-2 viru).
Karanténa je nařizována v délce 10 dnů od data posledního rizikového kontaktu s osobou (10.1.2021), u níž byla prokázána nákaza koronavirem. V průběhu karantény je POVINNOST podstoupit PCR test v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.
Nelze se úmyslně vyhýbat PCR testu. V případě desátého dne je nezbytné vyčkat v karanténě až do okamžiku doručení zprávy o prokázané negativitě.
• V případě negativity PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 karanténní opatření se po 10 dnech ukončí.
• V případě, že se nepodaří provést PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténní opatření asymptomatických osob se ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
Možnost 14. denní karantény bez testu lze využít pouze v případě, kdy v době nařízení karantény již téměř uplynula 10. denní doba od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tudíž není technicky ani časově možné absolvovat PCR test do 10. dne od posledního kontaktu. Nelze se úmyslně vyhýbat PCR testu. Uvedené je velmi důležité z důvodu zabránění šíření viru. Navíc bezpečnější pro společnost, neboť odhalí případné bezpříznakové nosiče. To je za stávající epidemiologické situace velmi významné a napomáhá v ochraně zdraví a životů ostatních spoluobčanů.
• V případě, že se v době karanténního opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, provede se PCR test, v případě, že karanténním opatřením byl nařízen pouze lékařský dohled, po zjištění klinických příznaků nařídí se karanténa.
• V případě pozitivity testu se nařizuje domácí izolace v délce (minimálně) 10 dnů ode dne odběru (provedeného testu).
• PCR test je hrazen zdravotní pojišťovnou (za předpokladu, že má dítě zdravotní pojištění v České republice).
Na PCR test vystaví e-žádanku ošetřující lékař Vašeho dítěte. Z Vaší strany je nezbytné za tím účelem se s daným lékařem telefonicky spojit a domluvit se s ním nad vystavením e-žádanky k provedení PCR testu (v žádném případě k danému lékaři nechodit!).
Objednání se na PCR test
Odběrové místo ve FN Hradec Králové – nezbytné zarezervovat si termín testu v rámci rezervačního systému dostupného na www.fnhk.cz
Odběrové místo v Oblastní nemocnici Náchod nebo Rychnov nad Kněžnou – nezbytné se podívat na webové stránky těchto nemocnic a zjistit si informace o organizaci odběrů 

Odběrové místo v Oblastní nemocnici Trutnov nebo Jičín - nezbytné se podívat na webové stránky těchto nemocnic a zjistit si informace o organizaci odběrů
Odběrové místo v Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem – nezbytné se podívat na webové stránky nemocnice
Informace o odběrových místech jsou k dispozici rovněž na: www.mzcr.cz (v sekci aktuálně o koronaviru - seznam odběrových míst)
Oznámení výsledku testů
Formou SMS zaslanou buď konkrétní laboratoří, nebo ze strany pediatra Vašeho dítěte.
Po celou dobu karantény:
- je Vaše dítě povinno podrobit se karanténě, zdržovat se pouze v místě pobytu a omezit styk s ostatními osobami;
- je nezbytné vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo, zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností těsnému osobnímu kontaktu s ostatními osobami.
- je nezbytné sledovat zdravotní stav dítěte a v případě jakékoli změny, zejména kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, kloubů, zažívacích obtížích, ztráty chuti a čichu, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktovat pediatra;
- je důležité dodržovat základní hygienická pravidla, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70% alkoholu nebo dezinfekční prostředek s virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku.
- se doporučuje provádět průběžně ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.
- informovat o nařízené karanténě zdravotnické pracovníky (při veškerých nezbytných lékařských ošetřeních, při přijetí do lůžkových zdravotnických zařízení apod).
Karanténa ve vztahu k ostatním osobám ve společné domácnosti (rodiče, prarodiče a další)
Na osoby žijící ve společné domácnosti s dítětem či jinou osobou, které je nařízena karanténa, se povinnost karantény nevztahuje.
Nezbytné však sledovat svůj zdravotní stav a v případě příznaků daného onemocnění (teplota, kašel, rýma, bolest kloubů, svalů, ztráta čichu či chuti, zažívací problémy atd.) kontaktovat ošetřujícího praktického lékaře.
Doporučení ze strany KHS: kontaktovat rovněž zaměstnavatele, že dítěti byla nařízena karanténa, aby zaměstnavatel o dané situaci věděl a mohl případně přijmout preventivní opatření (rozhodnutí o přijetí preventivních opatření je výhradně na zaměstnavateli!).
Karanténa u ostatních osob, se kterými se dítě v mezidobí vidělo (kamarádi, ostatní členové rodiny nežijící s dítětem ve společné domácnosti apod.)
Na tyto osoby se rovněž karanténa nevztahuje. V případě rizikových skupin (babičky, dědové) doporučujeme věnovat pozornost zdravotnímu stavu a v případě zdravotních problémů ihned kontaktovat praktického lékaře za účelem vystavení e-žádanky k PCR testu.
Shora uvedené postupy je nezbytné začít bezodkladně dodržovat.
Základní osobní údaje Vašeho dítěte (jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště) byly předány KHS Královéhradeckého kraje za účelem evidence rizikových kontaktů.
Děkujeme Vám tímto za spolupráci!

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace