Informace k zápisu dětí do Mateřské školy Borohrádek pro školní rok 2020/2021

Úvodní stránka > Aktuality > Informace k zápisu dětí do Mateřské školy Borohrádek pro školní rok 2020/2021

Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií jsme upravili procesní způsob zápisu, jehož záměrem je omezení osobního kontaktu v co nejvyšší míře.

 

Zápis do MŠ se uskuteční ve dnech od 5. května do 12. května 2020.

 

Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a čestné prohlášení k očkování je k dispozici na webových stránkách školy (www.msboro.cz) v sekci „Přijetí do MŠ“. V tištěné podobě si jej můžete vyzvednout v Mateřské škole po předchozí telefonické domluvě na  čísle 777 509 680.

 

 1. Distanční podání žádosti:
 • do datové schránky školy (nydupdn),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na emailovou adresu: reditelka@msboro.cz,
 • zasláním poštou na adresu MŠ Borohrádek, Husova 530, 517 24 Borohrádek,
 • vhozením do poštovní schránky na adresu školy MŠ Borohrádek, Husova 530, 517 24 Borohrádek.

Žadatel musí doložit:

 • vyplněnou žádost o přijetí do MŠ (ke stažení na webu v sekci „Přijetí do MŠ“),
 • čestné prohlášení k očkování (na webu v sekci „Přijetí do MŠ) včetně kopie očkovacího průkazu dítěte (tato podmínka se nevztahuje na děti, které budou od 1. 9. 2020 plnit povinné předškolní vzdělávání),
 • prostou kopii rodného listu dítěte - po ověření údajů z rodného listu, bude tento dokument skartován, nebude zakládán do spisu.

Správnost údajů o spádovosti trvalého pobytu dítěte ověří ředitelka na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

 1. Osobní podání žádosti
 • v případě osobního podání přijde s žádostí pouze jeden ze zákonných zástupců dítěte v úterý 5. 5. 2020 od 9:00 do 11:30 hodin nebo v úterý 12. 5. 2020 od 10:00 do 12:00 hodin nebo po předchozí telefonické domluvě na čísle: 777 509 680.

Žadatel musí doložit:

 • vyplněnou žádost o přijetí do MŠ (volně ke stažení na webu školy v sekci „Přijetí do MŠ“,
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • čestné prohlášení k očkování včetně kopie očkovacího průkazu dítěte (tato podmínka se nevztahuje na děti, které budou od 1. 9. 2020 plnit povinné předškolní vzdělávání) nebo si zákonný zástupce pro doložení této povinnosti nechá potvrdit, že je dítě řádně očkováno na dokumentu „Vyjádření lékaře“ (je součástí přihlášky, která je dostupná na webu školy).

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Další informace

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k jejich odstranění. Poskytne žadateli přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší.

Přidělení registračního čísla:

Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí. V případě, že využijete distanční podání žádosti, bude Vám po její registraci přidělené registrační číslo zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o přijetí do MŠ.

Možnost nahlédnutí do spisu:

Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Možnost vyjádřit se k podkladům budete mít před vydáním rozhodnutí o přijetí do MŠ dne 25. 5. 2020 v době od 9:00 – 15:00 hodin v kanceláři ředitelky školy, Husova 530, Borohrádek.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn 29. 5. 2020 na dveřích budovy MŠ a na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí  datovou schránkou nebo poštou.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2020 dosáhly nejméně pátého roku věku. Zákonní zástupci jsou povinni tyto děti zapsat do mateřské školy.

 

Děti budou přijímány do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let, se počet přijímaných dětí bude snižovat.

 

V Borohrádku 6. dubna 2020

Mgr. Eva Musilová, ředitelka školy

 

 

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace