Vnitřní řád školní jídelny

Mateřská škola Borohrádek, příspěvková organizace

HUSOVA 530, 517 24  BOROHRÁDEK

www.msboro.cz, IČO: 75015676, tel.: 739 098 119

 

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny.

Školní jídelna zajišťuje stravování řádně zapsaných dětí a stravovaných zaměstnanců školy.

Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro zákonné zástupce.

Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

  • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravování služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů,
  • nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů.

 

Jídelníček je vždy sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování výživových norem u sledovaných potravin a v rozsahu dle § 4 odst. 3 a 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Jídelníček je vyvěšen na nástěnkách v   šatnách každé třídy a dále pak na webových stránkách školy. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), jsou na jídelním lístku uváděny alergeny dle seznamu. Na nástěnkách a na webových stránkách školy je seznam alergenů zveřejněn. Jednotlivé alergeny jsou očíslovány a tato čísla jsou pak uvedena za pokrmem v jídelním lístku.  Dietní stravu v současné době jídelna nepřipravuje.

Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny je stejný jako školní kuchyně, od 6.30 do 15.00 hodin v provozních dnech MŠ. V jednotlivých třídách se vydávají a konzumují tři jídla denně – přesnídávka, oběd a svačina.

Výdej přesnídávky                 8.30  –  9.00 hodin                                                   

Výdej oběda                           11.30 – 12.15

Výdej odpolední svačiny        14.00 – 14.30

 

Pitný režim zajišťuje mateřská škola po celý den.

Ovoce a zelenina je dětem podáváno formou ovocných a zeleninových táců.

Dozor a bezpečnost dětí při stravování je zajištěn učitelkami MŠ v jednotlivých třídách.

Cena stravného:

norma

 

 

norma (děti s odloženou školní docházkou)

přesnídávka

7,00 Kč

 

přesnídávka

8,00 Kč

 

 

oběd

19,00 Kč

 

oběd

21,00 Kč

 

 

svačina

7,00 Kč

 

svačina

8,00 Kč

 

 

celkem

33,00 Kč

 

celkem

37,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena celý den

33,00 Kč

 

Cena celý den

37,00 Kč

 

 

Cena po obědě

26,00 Kč

 

Cena po obědě

29,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena zaměstnanci 

  30,00 Kč

(9,00 Kč z FKSP )

 

 

 

 

Školné činí

350,00 Kč

 

 

 

 

 

  

Přihlášení ke stravování:

Strávník je přihlášen na školní rok po předání vyplněné přihlášky ke stravování.

 

Odhlašování stravy:

Odhlášky se přijímají do 7.00 hodin téhož dne. Tato změna musí být nahlášena do odhlašovacích sešitů (v šatnách dětí), emailem (stravovani@msboro.cz), nebo telefonicky vedoucí stravování na č. 777 483 785 do kuchyně (k dispozici je nepřetržitě záznamník). Pokud, rodiče nahlásí změnu jinak – neručíme za to, že tato změna bude provedena.

Pokud dítě není odhlášeno:

  • z odpolední svačiny – je možno tuto svačinu odebrat, ale pouze svačinu originál zabalenou např. mléčné výrobky
  • z oběda – první den nemoci dítěte je možnost odebrání oběda do jídlonosiče (ne do skleněných nádob) od 11.10 – 11.20, jinak je oběd rozdán ostatním dětem v MŠ.
  • Jestliže je dítě neomluveno, oběd je dále započítáván.

Stravné se platí bezhotovostně na účet školy 181332062/0300. Pouze ve výjimečných případech a po domluvě s vedoucí školní jídelny je možné zaplatit stravné v hotovosti v předem určených dnech v kanceláři vedoucí školní jídelny.

 

V Borohrádku, dne 1. 9.2017                                   

                                                                                                                                     

 Ředitelka školy Mgr. Eva Musilová