Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

ŠKOLA: Mateřská škola Borohrádek, příspěvková organizace

ČÍSLO JEDNACÍ: 54/2017

ÚČINNOST OD: 1. 9. 2017

ŘEDITELKA ŠKOLY: Mgr. Eva Musilová

ADRESA ŠKOLY: Husova 530, 517 24 Borohrádek

IČO: 75015676

TELEFON: 739 098 119

E – MAIL: reditelka@msboro.cz

WEB: www.msboro.cz

POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY ŠKOLY V DOBĚ JEJÍ NEPŘÍTOMNOSTI:

Libuše Nágrová

 

OBSAH:

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2 ZÁVAZNOST ŠKOLNÍHO ŘÁDU

3 CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

4 PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE, POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

4.1 Práva dětí

4.2 Povinnosti dětí

4.3 Práva zákonných zástupců dětí

4.4 Povinnosti zákonných zástupců dětí

4.5 Povinnosti pedagogických pracovníků

5 PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI VE ŠKOLE

5.1 Podmínky při přebírání a předávání dětí od zákonných zástupců

5.2 Informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání

5.3 Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

5.4 Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravné v MŠ

5.5 Pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci

6 PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

6.1 Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

6.2 Organizace stravování dětí

6.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

6.4 Konkretizace a podmínky způsobu omlouvání dětí

6.5 Povinné předškolní vzdělávání

6.6 Ukončení docházky dítěte do MŠ

6.7 Evidence dětí (školní matrika)

6.8 Provoz v měsíci červenci a srpnu, přerušení nebo omezení provozu MŠ

6.9 Platby v MŠ

6.10 Zabezpečení budovy školy

7 PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ

7.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

7.2 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při specifických činnostech

7.3 První pomoc a ošetření, školní úraz

7.4 Pojištění dětí v MŠ

8 PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY

9 PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ

10 POUČENÍ O POVINNOSTI DODRŽOVAT ŠKOLNÍ ŘÁD

1. Všeobecná ustanovení

V souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává ředitelka mateřské školy po projednání v pedagogické radě tento školní řád, kterým se upravují podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy.

2. Závaznost školního řádu

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli seznámení všichni zaměstnanci školy. Mateřská škola informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí. Školní řád je závazný pro všechny děti, zákonné zástupce, osoby jimi pověřené, všechny zaměstnance školy.

3. Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání se zaměřuje na podporu rozvoje osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném vývoji. Hlavním úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a zajistit dětem dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání má obohacovat denní program dětí, poskytovat odbornou péči a usnadňovat dítěti jeho životní i vzdělávací cestu. Předškolní vzdělávání vytváří předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, podporuje individuální rozvojové možnosti dětí, poskytuje včasnou speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a vytváří podmínky pro rozvoj dětí nadaných.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, vychází z pevně daného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a nezbytností je rozvoj všech jeho vzdělávacích oblastí. Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek mateřské školy. ŠVP je pravidelně aktualizován podle potřeb školy.

4. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole

 

4.1 Práva dětí – každé dítě má právo:

- na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti

- na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy

- má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav

- dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a učitelkami nejvhodnější postup)

- na vlídné, laskavé, ohleduplné a vstřícné jednání od všech zaměstnanců mateřské školy

- při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte

4.2 Povinnosti dětí

- děti přijaté do mateřské školy jsou povinny dbát pokynů učitelek během pobytu v MŠ

- děti mají povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami

- děti mají povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si

- děti mají povinnost dodržovat osobní hygienu podle svých individuálních schopností

- děti mají povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí (tělesné i duševní, jednání odlišné od dohodnutých pravidel, která jsou popsána v třídních vzdělávacích programech (dále jen TVP)

- děti dodržují pravidla, která si společně s učitelkami stanovily

4.3 Práva zákonných zástupců dětí – zákonní zástupci mají právo:

- na diskrétnost a ochrnu informací, týkající se jejich osobního a rodinného života

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení

- na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy

- po dohodě s učitelkou účastnit se přímo výchovně vzdělávacího procesu, pokud je to v zájmu dítěte

- konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou MŠ

- přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

- spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů

- projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

4.4 Povinnosti zákonných zástupců dětí – zákonní zástupci dětí jsou povinni:

- sdělit neprodleně každou změnu související s dítětem (změna bydliště, telefon, zdravotní stav)

- řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny a respektovat další vnitřní předpisy školy

- zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé bez zjevného projevu nemoci s ohledem na zdraví ostatních dětí

- v případě onemocnění dítěte v MŠ, na základě informace od učitelky/ředitelky neprodleně své dítě vyzvednout z MŠ a umožnit mu lékařské ošetření a domácí léčení

- zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte

- zákonní zástupci dítěte oznámí výskyt vší a provedou patřičné opatření tak, aby nedocházelo k dalšímu šíření

- ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

- předat dítě učitelce do třídy osobně (včetně očního kontaktu s učitelkou), je nepřípustné, aby rodiče nechali dítě bez dohledu při příchodu do MŠ i odchodu z MŠ, po vyzvednutí dítěte u učitelky si rodič své dítě hlídá a plně za něj zodpovídá do doby úplného odchodu z MŠ, rodič na půdě MŠ plně zodpovídá i za ostatní své děti, které s ním do MŠ přišly, ale nejsou přihlášené k předškolnímu vzdělávání

- zákonný zástupce je má povinnost zúčastnit se projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte na vyzvání ředitelky školy

4.5 Povinnosti pedagogických pracovníků

- vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání

- chránit a respektovat práva dítěte

- chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních

- svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj

- zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku

- poskytovat zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním

5. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Učitelka přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy. Učitelka je povinna odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem v rámci konzultačních hodin, třídních schůzek či individuálních pohovorů na žádost rodiče. Konzultační schůzky a individuální pohovory lze vždy předem domluvit s třídní učitelkou nebo ředitelkou školy. Učitelka není povinna odpovídat na dotazy rodičů během své přímé pedagogické práce s dětmi. Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o dítěti jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5.1 podmínky při přebírání a předávání dětí od zákonných zástupců

- zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ předávají dítě po jeho převlečení v šatně učitelkám ve třídě

- zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek

- zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání, vystavené písemné zmocnění podepsané zákonnými zástupci předají ředitelce MŠ

- pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby:


a) pokusí se učitelka pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
b) učitelka informuje telefonicky ředitelku školy, nebo
c) kontaktuje orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD)

Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může učitelka kontaktovat příslušný obecní úřad nebo Policii ČR, případně Městskou policii, pokud v obci působí. Ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD (pozn.: Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Učitelka s dítětem zůstává i po skončení své pracovní doby v prostorách mateřské školy).

Vztah mezi zákonnými zástupci a MŠ: v případě, kdy mají zákonní zástupci dítěte soudně vyřešeny záležitosti ohledně péče o dítě a styku s ním, tak mateřská škola postupuje v souladu s tímto rozhodnutím. V případě, kdy soud ve věci úpravy styku, svěření dítěte do péče či omezení, popřípadě zbavení rodičovské odpovědnosti nerozhodoval, má MŠ povinnost spolupracovat s oběma rodiči ve stejném rozsahu. Mateřská škola upravuje postup, podle kterého vystupuje vůči zákonným zástupcům dětí, kteří nejsou standardně se školou v kontaktu a o kterých nemá škola žádné informace, následovně:

1. ředitel kontaktuje zákonného zástupce, se kterým běžně komunikuje, vyrozumí jej o nastalé situaci a poskytne prostor pro odpovídající reakci

2. ředitel sepisuje o návštěvě takové osoby zápis a zajišťuje přítomnost třetí osoby u takového jednání

5.2 informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání

- zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek MŠ v ŠVP, který je volně přístupný v MŠ

- zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku informovat u učitelky vykonávající výchovně vzdělávací činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte

- ředitelka mateřské školy svolává třídní schůzku na začátku školního roku, kde jsou zákonní zástupci nově přijatých dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů. Konzultační hodiny, kde se zákonní zástupci mohou individuálně informovat na své dítě u učitelky, ředitelky jsou po ústní dohodě.

- zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s učitelkou ve třídě individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte

- ředitelka mateřské školy nebo učitelka vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

 

5.3 informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

Pokud MŠ organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní představení pro děti, besídky, dětské dny, zahradní slavnosti, apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím písemných sdělení umístěných na nástěnkách v šatnách nebo na webových stránkách školy. Pro děti, které se neúčastní mimoškolní akce, zajistí ředitelka MŠ provoz v MŠ.

5.4 stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v MŠ

Zákonní zástupci dodržují podmínky stanovené ve Směrnici o stravování dětí v mateřské škole (směrnice je k nahlédnutí u vedoucí stravování, v šatnách dětí), úhrada se provádí bezhotovostní platbou na účet mateřské školy ( č.ú. 181332062/0300), variabilní symbol sdělí vedoucí stravování a je uveden před jménem dítěte u informace o výši platby za stravné a školné.

5.5 pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci

- všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností

- informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o dítěti jsou důvěrné a všechny učitelky a provozní zaměstnanci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

- učitelky vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření

- zákonní zástupci dětí řeší problémy týkající se pobytu jejich dětí v MŠ nejprve s učitelkami ve třídě, následně s ředitelkou MŠ, nikoliv na veřejnosti

- zákonní zástupci dětí dodržují stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim

6. Provoz a vnitřní režim školy

 

6.1 Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

Mateřská škola Borohrádek poskytuje předškolní vzdělávání na adrese: Husova 530, 517 24 Borohrádek. Provoz MŠ je od 6.30 hodin do 16.00 hodin v průběhu školního roku, který začíná 1. září a končí 31. srpna. Mateřská škola se otevírá v 6.25 hodin. Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.30 hodin, později po předchozí domluvě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. Ráno od 6:30 do 7:00 a odpoledne od 15:30 do 16:00 se třídy spojují do jedné třídy. Zahájení provozu – pouze v jedné třídě (rodiče se orientují dle cedule na vchodových dveřích), ukončení provozu – pouze v jedné třídě (rodiče se orientují dle cedule na vchodových dveřích). Rodiče vstupují do MŠ prostřednictvím bezpečnostního kódu (každá třída má jiný kód). Při odchodu si otevřou tlačítkem zevnitř. Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí nebo na webových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky. Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednu učitelku připadalo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením. Při zajištění výletů pro děti určí ředitelka počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy. Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci. Třídy jsou spojovány dle potřeb provozu a z toho vyplývající pracovní doby učitelek, přičemž jsou respektovány hygienické a bezpečnostní požadavky a především potřeby dětí. Při rozdělování dětí do tříd vychází ředitelka z možností provozu, věku dětí se snahou respektovat jejich individualitu, potřeby a schopnosti dobré adaptability v té určité třídě. Rozdělování dětí do tříd je tedy v plné kompetenci ředitelky za podpory pedagogických pracovníků. Oznámení, podněty nebo stížnosti k práci MŠ je možno doručit poštou nebo osobně ředitelce školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí.

 

Dítě v MŠ potřebuje :

· pohodlné oblečení na školní zahradu, v létě kšiltovku nebo klobouk

· přezůvky s pevnou patou (ne pantofle) - pantofle jakéhokoliv druhu jsou nepřijatelné

  • pyžamo

· náhradní spodní prádlo, náhradní oblečení

  • pláštěnku

· hrneček s ouškem na pitný režim

Organizace dne v 1. třídě:

6.30 - 8.35 hodin

příchod dětí do mateřské školy, volné a spontánní činnosti, aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené především na hry, konstruktivní a výtvarné činnosti

8.35 – 8.45 hodin

pohybové aktivity, zdravotní cvičení

8.30 - 9.00 hodin

hygiena, ranní svačina, hygiena

9.00 - 9.30 hodin

individuální, skupinové a frontální práce s dětmi, komunitní kruh, pohybové aktivity, didakticky zacílené činnosti

9.30 – 11.30 hodin

pobyt venku

11.30 – 12.00 hodin

hygiena, oběd, hygiena

12.00 – 13.20 hodin

příprava na odpolední odpočinek, odpočinek dětí respektující rozdílnou potřebu spánku jednotlivých dětí

13.20 – 14.00 hodin

klidové aktivity, individuální činnosti s dětmi

14.00 – 14.30 hodin

hygiena, odpolední svačina, hygiena

14.30 – 16.00 hodin

spontánní skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, zájmové činnosti, individuální činnosti

 

 

 

Organizace dne ve 2. třídě:

6.30 - 8.35 hodin

příchod dětí do mateřské školy, volné a spontánní činnosti, aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené především na hry, konstruktivní a výtvarné činnosti

8.35 – 8.45 hodin

pohybové aktivity, zdravotní cvičení

8.45 - 9.00 hodin

hygiena, ranní svačina, hygiena

9.00 - 9.30 hodin

individuální, skupinové a frontální práce s dětmi, komunitní kruh, pohybové aktivity, didakticky zacílené činnosti

9.30 – 11.30 hodin

pobyt venku

11.30 – 12.15 hodin

hygiena, oběd, hygiena

12.15 – 13.20 hodin

příprava na odpolední odpočinek, odpočinek dětí respektující rozdílnou potřebu spánku jednotlivých dětí

13.20 – 14.00 hodin

klidové aktivity, individuální činnosti s dětmi

14.00 – 14.30 hodin

hygiena, odpolední svačina, hygiena

14.30 – 16.00 hodin

spontánní skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, zájmové činnosti, individuální činnosti

Organizace dne ve 3. třídě:

6.30 - 8.35 hodin

příchod dětí do mateřské školy, volné a spontánní činnosti, aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené především na hry, konstruktivní a výtvarné činnosti

8.35 – 8.45 hodin

pohybové aktivity, zdravotní cvičení

8.45 - 9.00 hodin

hygiena, ranní svačina, hygiena

9.00 - 9.30 hodin

individuální, skupinové a frontální práce s dětmi, komunitní kruh, pohybové aktivity, didakticky zacílené činnosti

9.30 – 11.30 hodin

pobyt venku

11.30 – 12.15 hodin

hygiena, oběd, hygiena

12.15 – 13.20 hodin

příprava na odpolední odpočinek, odpočinek dětí respektující rozdílnou potřebu spánku jednotlivých dětí

13.20 – 14.00 hodin

klidové aktivity, individuální činnosti s dětmi

14.00 – 14.30 hodin

hygiena, odpolední svačina, hygiena

14.30 – 16.00 hodin

spontánní skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, zájmové činnosti, individuální činnosti

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena doba podávání jídla a pobytu venku. Pobyt venku trvá zpravidla dvě hodiny denně a přizpůsobuje se aktuálnímu počasí. V zimě je pobyt omezen při nepříznivém počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod -10 stupňů C). V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí. Odpočinek je součástí režimu dne, děti však nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické a individuální potřeby.

6.2 Organizace stravování dětí

- podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve Směrnici o stravování dětí v MŠ, která je zveřejněna na přístupném místě ve škole (v šatně dětí)

- při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy

- na základě doporučení lékaře lze připravovat diety či speciální úpravu pokrmů (mixování)

- dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu

- kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (vodu, čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, mléko)

- děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně

- přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 7.00 hodin

- při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte od 11.10 do 11.20 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit

- odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte písemně do sešitu v šatnách dětí, e-mailem (stravovani@msboro), nebo telefonicky na čísle 777 48 37 85 na záznamník. Neodhlášené obědy propadají. Podávání svačin: 08.30 – 09.00 hod., 14:00 – 14:30 hod. Podávání obědů: 11.30 – 12.15 hod.

6.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v předem oznámeném termínu po dohodě se zřizovatelem (od 2. 5. do 16. 5.). Přesný termín a místo je vždy včas oznámeno prostřednictvím plakátů, webových stránek školy a zřizovatele. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku. Zpravidla se přijímají děti od 3 do 6 let, nejdříve však od dvou let. Přednostně jsou přijímány všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti ředitelka školyve správním řízení. Ředitelka stanoví kritéria přijetí, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu přijímacího řízení. Po ukončení zápisu je vydáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ.

- pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem, potvrzení o tom (většinou na žádosti k přijetí dítěte), že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování)

- ředitelka na základě žádosti zákonného zástupce vydává Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Může stanovit zkušební pobyt dítěte. Zkušební doba docházky dítěte do mateřské školy (k ověření jeho schopností přizpůsobit se podmínkám mateřské školy) je v délce 3 měsíců

- zapsané dítě do mateřské školy nastoupí v dohodnutém termínu, změnu nástupu je nutno dohodnout předem s ředitelkou školy

- pokud se v průběhu školního roku uvolní místo, může být na uvolněné místo přijato k předškolnímu vzdělávání přijato dítě i v průběhu školního roku

- zákonní zástupci předávají veškerou vyplněnou dokumentaci (žádost, evidenční list, případné rozhodnutí ZŠ o odkladu školní docházky aj.) o dítěti ředitelce mateřské školy

- rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží rodič v zákonné lhůtě dle správního řádu. O přijetí dítěte bude zákonný zástupce informován zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly na dostupném místě ve škole – úřední deska. Ve stanoveném termínu zákonný zástupce podepíše rozhodnutí o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání.

- rozdělování dětí do tříd je tedy v plné kompetenci ředitelky za podpory pedagogických pracovníků

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ. Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.

6.4 Konkretizace způsobu omlouvání dětí

- pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte při vzdělávání, oznámí tuto skutečnost a dobu nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou, e-mailem, písemně do sešitu v šatně nebo osobně v MŠ

- zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7. 00 hodin, následující dny děti omlouvají kdykoli v průběhu dne osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně do sešitů v šatnách dětí

6.5 Povinné předškolní vzdělávání

- zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2) - pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2017 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2017 povinné

- dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

- zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinnost předškolního vzdělávání formou této denní docházky do mateřské školy neplatí pro období školních prázdnin. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3).

- rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně – v naší MŠ od 8:00 do 12:00 hod. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.). V tuto dobu musí být dítě v mateřské škole přítomno.

- zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy . Zanedbává-li zákonný zástupce péči o povinné předškolní vzdělávání (nenahlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání či písemně nedoloží jeho nepřítomnost), dopouští se tím přestupku podle školského zákona (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Individuální vzdělávání dítěte, které má povinnost předškolního vzdělávání

- zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pro něj může v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno (v případě, že se bude jednat o převážnou část školního roku)

- zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).

- individuální vzdělávání závisí na rozhodnutí zákonného zástupce dítěte, vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy

- oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí mít tyto náležitosti (§ 34b odst. 2):

a) jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince, místo pobytu dítěte

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte

- individuální vzdělávání může rodič požádat i v průběhu školního roku (pokud tak již neučinil)

- ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí (vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání) v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3) a dohodne způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole)

- zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojení očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech (§ 34b odst. 3).

- termíny ověření (ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku):

- pověřená učitelka ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání

- způsob ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech proběhne formou přezkoušení dítěte a uskuteční se v období od 23. 11. do 30. 11. téhož roku nebo v opravném termínu od 7. 12. do 14. 12. téhož roku.

- k ověření (přezkoušení dítěte) zákonný zástupce donese podklady k ověření (výkresy, seznam vzdělávací literatury, naučených básniček, písniček, apod.

- ředitelka MŠ může rozhodnout o ukončení individuálního vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu

- v případě individuálního vzdělávání není dítě účastno denního vzdělávání (zákonný zástupce přebírá povinnost vzdělávání dítěte a vzdává se práva dítěte navštěvovat mateřskou školu). Dítě má právo (povinnost) vstoupit do MŠ JEN ve dnech určeného k ověřování.

- ředitel mateřské školy ukončí ve správním řízení individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst.). Toto ukončení nemá odkladný účinek a dítě musí po převzetí „Rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání“ nastoupit k dennímu vzdělávání do mateřské školy. Po ukončení individuálního vzdělávání již nelze znovu požádat o individuální vzdělávání

Povinnost a podmínky odhlašování a omlouvání dětí, které plní povinnou předškolní docházku:

- zákonný zástupce omlouvá nepřítomnost dítěte, které má povinné předškolní vzdělávání, VŽDY PÍSEMNĚ

- ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte

- pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte, které má povinnost předškolního vzdělávání, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte (dovolená, pobyt na horách, u prarodičů, apod.) v dostatečném předstihu. Tuto skutečnost zapíše do Omluvného listu

- v případě, že skutečnost nepřítomnosti dítěte, které má povinnost předškolního vzdělávání, není dopředu známa (dítě onemocní, nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit povinného předškolního vzdělávání), oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost mateřské škole bez zbytečného odkladu telefonicky a tuto skutečnost později zároveň doloží písemně do Omluvného listu dítěte (emailem nebo písemně na lístečku – vždy s uvedením data začátku nepřítomnosti (nemoci), včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole)

- třídní učitelka eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitelka ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost a je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte

- neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).

- oznámení nepřítomnosti dítěte do MŠ je možné provést telefonicky, na záznamník, písemně do sešitu v šatnách dětí, písemně na e-mail: stravovani@msboro.cz, osobně třídní učitelce

6.6 Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže: Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: §35 zákon 561/2004 Sb.,

- dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 14 dní

- zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a

jednání k nápravě byla bezúspěšná

- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení

- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy, popř. vedoucí ŠJ jiný termín úhrady

Ředitelka školy při ukončení docházky přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.

6.7 Evidence dětí (školní matrika)

 

- po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte a Evidenční list strávníka

- informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

6.8 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu, přerušení nebo omezení provozu MŠ

 

- v měsících červenci a srpnu může ředitelka po dohodě se zřizovatelem provoz omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu provozních úprav a čerpání řádné dovolené učitelek i ostatního personálu školy

- informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně dva měsíce předem (nástěnka v šatnách dětí)

- provoz školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v červenci a srpnu, za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání

- informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne

- provoz mateřské školy je zpravidla přerušen i v době vánočních prázdnin

6.9 Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání a Úplata za školní stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d). Všechny platby probíhají bezhotovostně na účet MŠ.

6.10 Zabezpečení budovy školy

Školní budova je přístupná pouze v době stanovené pro příchod dětí nebo jejich odchod. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, by se nepohybovali nekontrolovatelně po budově. Během provozu školy mají všichni zaměstnanci klíče k hlavnímu vchodu, únikový východ je zevnitř volně otevíratelný. Po uzavření budovy nechodí učitelky v případě zvonění otevírat dveře z důvodu, aby neporušili své povinnosti a neponechali děti bez dozoru. Do budovy MŠ se mohou návštěvníci dostat pomocí telefonu.

7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

7.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Za předání dítěte se považuje doba příchodu zákonného zástupce nebo pověřené osoby a jeho kontakt s dítětem. Při odpoledním pobytu dětí na zahradě, kdy zákonný zástupce nebo pověřená osoba neodchází ihned po vyzvednutí dítěte, přebírá zodpovědnost za jeho bezpečnost. Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelky. Učitelky nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají bez dozoru. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se jsou povinny zajistit dozor nad dětmi jiným učitelem/učitelkou školy. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením. Při zajišťování výletů či jiných akcí pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

7.2 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při specifických činnostech

Při specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují učitelé i ostatní zaměstnanci následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnici k výletům a BOZP.

Při přesunech dětí, při pobytu mimo území mateřské školy nebo při pohybu po pozemních komunikacích se učitelský řídí pravidly:

a) Pohyb po veřejných komunikacích, kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Děti smějí jít po krajnici nebo po okraji vozovky nejvýše dvě vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. Při pobytu venku je nutné používat reflexní prvky.

b) Při pobytu dětí v přírodě se využívají pouze známá bezpečná místa, učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

c) Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost. Učitelé dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

d) Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka, apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitelky, nástroje jsou zvlášť upravené (např. nůžky nesmí mít ostré hroty).

7.3 První pomoc a ošetření, školní úraz

V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Učitelka je rovněž zodpovědná za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů. Ředitel školy a pověřený pracovník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte. Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, exkurzích.

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole, apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky, apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

Pokud se dítěti stane úraz mimo mateřskou školu (zlomená ruka, sešitá rána apod.) bude k docházce do mateřské školy přijato pouze s vyjádřením lékaře a pouze v případě, že bude schopno samostatné sebeobsluhy bez zvýšených nároků na jeho péči, která škola z hlediska počtu personálu nemůže zabezpečit. Posouzení náročnosti péče a zároveň tak zajištění jeho bezpečnosti je plně v kompetenci ředitelky školy.

Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Učitelky jsou pravidelně proškolovány v otázkách bezpečnosti, jsou povinny dbát na to, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.

7.4 Pojištění dětí v MŠ

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných školou. Mateřské školy mají uzavřeno takzvané pojištění odpovědnosti. To zahrnuje kromě jiného i pojištění zdraví dítěte. Odpovědnost za škodu v případě dětí v mateřských školách se řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu (ustanovení § 422). Základní školy se oproti tomu řídí ustanoveními zákoníku práce. Mateřské i základní školy zřízené městem mají pojištění odpovědnosti sjednáno ve shodě s platnou legislativou. Dojde-li v mateřské škole k úrazu dítěte, jedná se o objektivní odpovědnost s možností liberace (zproštění se odpovědnosti) - právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy se zprostí odpovědnosti, jestliže prokáže, že nezanedbala náležitý dohled. Případné škody jsou tedy hrazeny pouze v případě, že mateřská škola poruší svou právní povinnost, zanedbá náležitý dohled. Pokud mateřská škola neporušila žádnou svoji povinnost, neodpovídá za škodu. Úraz pak bude odškodněn pouze z úrazového pojištění dítěte sjednaného jeho zákonnými zástupci. Pokud dítě úrazovou pojistku nemá, nedostane žádné pojistné plnění.

8. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí učitelky monitorují vztahy mezi dětmi ve třídních kolektivech. Jejich cílem je řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami a mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí.

Mateřská škola má vypracovaný Minimální preventivní program.

9. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Na začátku školního roku jsou všechny děti v rámci svých možností poučeny o zacházení s majetkem školy. Pokud dojde k jeho výraznému poškození, řešení nastalé situace se konzultuje s rodiči dítěte. Děti jsou vedeny k uvědomění si materiálních hodnot. Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy, a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně zaměstnancům školy.

10. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

Školní řád platí do odvolání. Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy. O vydání a obsahu jsou informováni a seznámeni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu jsou seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí. Změny Školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve Školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě, schválení ředitele školy a následně schválení školskou radou. Nově přijímané zaměstnance seznámí se Školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.

Změny ve školním řádu byly projednány pedagogickou radou a schváleny dne 30. 8. 2017.

Školní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2017.

V Borohrádku 31. 8. 2017