Přijetí do MŠ

Zápis do Mateřské školy Borohrádek pro školní rok 2018/2019
 
Zápis dětí do Mateřské školy Borohrádek pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 3. května a ve čtvrtek 10. května 2018 v 1. třídě mateřské školy vždy od 9:00 do 11:30.
Zákonní zástupci, kteří se   chtějí se svým dítětem dostavit k Zápisu pro školní rok 2018/2019 získají přihlášku přímo v mateřské škole (k dispozici v kanceláři MŠ nebo v ředitelně), vytisknou si ji z webových stránek, v případě vyzvednutí přihlášky až v době zápisu v  MŠ musí bezprostředně navštívit pediatra svého dítěte a požádat o potvrzení o řádném očkování na přihlášce (tato povinnost se nevztahuje na děti, pro které je docházka do mateřské školy od 1.září 2017 povinná). Potvrzení nesmí být starší dvou měsíců.
 

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Borohrádek,

pro školní rok 2018/2019.

Jejich účelem je pro případ vyššího počtu žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než je mateřská škola oprávněna přijmout, stanovit pravidla pro přijetí dětí.

K předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 se přednostně přijímají:

  1. Děti, které do 31. 8. 2018 dosáhly věku 3 let, které mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu Mateřské školy Borohrádek - podle věku od nejstarších po nejmladší.
  2.  Děti s místem trvalého pobytu v Borohrádku - od nejstarších po nejmladší.  
  3.  Děti s trvalým pobytem v jiných obcích - od nejstarších po nejmladší.
 Přihláška do MŠ k vytisknutí ZDE

Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:

  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě
    v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
  • doporučení školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním
    postižením