Směrnice o stravování dětí v MŠ

Mateřská škola Borohrádek, příspěvková organizace

Husova 530, Borohrádek 517 24

 

Směrnice o  stravování dětí v mateřské škole

 

Směrnice č. 1/2014

 

V Mateřské škole Borohrádek se uskutečňuje školní stravování dětí v době pobytu ve škole.

§ 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

Školní stravování se řídí výživovými normami . Stravné dětí – hradí se pouze finanční norma potravin (nehradí se žádné jiné režijní náklady).

 

Odhlašování oběda, svačiny, přesnídávky- musí být vždy odhlášeno do 7,00 hod. téhož dne. Tato změna musí být nahlášena do odhlašovacích sešitů (v šatnách dětí), e-mailem (stravovani@msboro.cz) nebo telefonicky vedoucí stravování, na č. tel: 777 483 785 do kuchyně. Pokud rodiče nahlásí změnu jinak  - neručíme za to , že tato změna bude provedena.

 

Pokud dítě není odhlášeno:

a) z odpolední svačiny- je možnost si tuto svačinu odebrat, ale pouze ovoce, nebo svačinu originál zabalenou např. mléčné výrobky. 

b) z oběda- první den nemoci dítěte je možnost odebrání oběda do jídlonosiče  /ne do skleněných nádob/ v 11.00-11.20,   jinak je oběd rozdán ostatním dětem v MŠ.

c) jestliže je dítě neomluveno oběd je dále započítáván.

 

Platba za stravné: 

Vybíráme vždy za skutečně odebrané obědy následující měsíc. Seznamy plateb jsou vyvěšeny  v každé třídě na nástěnce.                  

Termín úhrady je vždy do 22. v měsíci na č.ú. 181332062/0300.

Variabilní symbol  bude přidělen vedoucí stravování.

 

V případě  nedodržení lhůty splatnosti stravného , může být dítě vyloučeno z docházky z mateřské školy.

 

Stanovené ceny stravného od 1.1.2014

                            

norma

 

 

norma (děti s odloženou školní docházkou)

přesnídávka

7,00 Kč

 

přesnídávka

7,00 Kč

 

 

oběd

19,00 Kč

 

oběd

21,00 Kč

 

 

svačina

7,00 Kč

 

svačina

7,00 Kč

 

 

celkem

33,00 Kč

 

celkem

35,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena celý den

33,00 Kč

 

Cena celý den

35,00 Kč

 

 

Cena po obědě

26,00 Kč

 

Cena po obědě

28,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne: 1.1.2014. Touto směrnicí se ruší směrnice č. 5/2013.

 

V Borohrádku dne 16.12.2013

 

                                                                                            Iva Jehličková

                                                                                     Ředitelka MŠ Borohrádek